top of page

書院架構

恩光書院管治團隊是來自社會上不同界別的領袖,他們都擁有相同異象,同心培育文化創造者。

校董會

 • Dr. CHEUNG Kwok Wai 張國偉教授

 • Dr. Max HUI-BON-HUA 黃元林博士

 • Mrs. Helen KU-YU Siu Yin 余古少賢女士

 • Dr. LEUNG Kam Bor 梁錦波博士

 • Rev. Dr. Paul LI Po Law 李保羅牧師

 • Mr. Lawrence LI Yat Sang 李日生先生

 • Ms. LING Ling 林淩女士

 • Dr. Karen LO Kit Seung 羅潔湘博士

 • Prof. Arthur MAK Fuk Tak 麥福達教授

 • Mr. Romney TIN Thay Chung 田大中先生

 • Dr. Bill TSANG Yuk Piu 曾育彪博士

 • Rev. YUNG Chuen Hung 翁傳鏗牧師

主要贊助人及顧問
 • Dr. Jennie LEE Mui 李梅以菁博士

 • Mr. Raymond KWOK 郭家聲先生

 

顧問
 • Dr. Claudia BEVERSLUIS

 • Dr. Samuel CHANG K.C. 張光正教授

 • Dr. Philemon CHOI Yuen Wan 蔡元雲醫生

 • Dr. Simon LAW Wai On 羅維安博士

 • Mr. NG Kin Yuen 吳健源律師

Rev Dr Paul Li (picture) 2020.jpg

「我們必須把信仰、工作和生活結合以培育年輕人,讓他們深化,成為領袖,把影響持續下去。」

李保羅牧師

恩光書院創校成員及校董

 
 

台上一分鐘,台下十年功

bottom of page